Gerekli   Belgeler ;


2 adet renkli vesikalık fotoğraf

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Diploma yada geçici mezuniyet belgesi

(diplomanın aslı veya mezuniyet belgesinin aslı veya e-devlet sisteminden alınmış mezuniyet belgesi )

İkametgah

(Eskişehir yada Bilecik ilinde olması zorunludur.)

Adli sicil kayıt belgesi

(e- devlet siteminden alınmış adli sicil belgesi)

Odaya Kayıt Başvurusu Dilekçe

NASIL ÜYE OLUNUR ?Eskişehir-Bilecik Veteriner Hekimler Odası Üyelik Şartları Nelerdir?

    Veteriner hekimler, Kanun ve ilgili yönetmeliklere göre, veteriner hekim olarak çalışabilmek ve meslekî eğitim yaptırabilmek için bulundukları yerin odasına kaydolmak, Birlik tarafından düzenlenen veteriner hekim kimlik belgesini almak, kimlik belgesini her yıl ocak ayı içinde vize ettirmek ve vecibelerini yerine getirerek üyeliklerini sürdürmek zorundadır.

    Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadî teşebbüslerinde asli ve sürekli görevlerde çalışanlar ve herhangi bir sebeple meslek ve sanatı ile uğraşmayanlardan isteyenler veteriner hekim odalarına üye olabilirler.

    Silahlı kuvvetler mensupları odaya üye olamaz ve organlarında görev alamaz. Ancak, üye olamamaları, kanunlarda belirtilen diğer koşullara uymak kaydı ile meslekleriyle ilgili görevlerde çalışmalarına, meslekî eğitim ve öğretim yaptırmalarına, kurum amirlerinin izniyle kuruluşun bilimsel çalışmalarına katılmalarına, meslekî kural ve koşullara uyma yükümlülüklerine, haklarında haysiyet divanınca disiplin cezası uygulanmasına, kanunların öngördüğü koşullarla mesleklerini serbestçe uygulamalarına resmî veya özel bir görev almalarına engel oluşturmaz.

        Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmekte olan yedek subaylar ile er ve erbaşların üyelikleri askerlik hizmetleri süresince dondurulur. Bu durum ilgililerin kanunlardan doğan yükümlülüklerini ve haklarını ortadan kaldırmaz.

    Özel kanunlarında meslek kuruluşlarına üye olamayacaklarına dair hüküm bulunanlar veya üye olmak mecburiyetinde bulunmayan veteriner hekimler meslekî hak, yetki, sorumluluk ve disiplin bakımından bu Yönetmelik hükümlerine tabidirler.

    Üyelik Çeşitleri aşağıda belirtildiği gibidir;

    Asil Üyelik : Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olup Kanun ve bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan veteriner hekimler odaya asıl üye olabilirler.

    Onur Üyeliği : Türkiye`de veya yabancı ülkelerde, meslekî çalışmalara önemli katkısı olan, ülke tarımına ve mesleğe hizmeti genel kabul gören gerçek kişilere oda yönetim kurulu kararı ile onur üyeliği verilebilir.

    Öğrenci Üyeliği : Veteriner hekimliği ile ilişkili meslekî disiplinlerde öğrenim gören öğrencilere, öğrenci üyeliği verilebilir.

    Onur üyeleri ve öğrenci üyeler : Büyük Kongre veya oda genel kurullarına katılabilirler, ancak oy kullanma, seçme ve seçilme hakları yoktur..